2024.03.03

Ron DeSanctimonious drew almost no crowd at the Iowa State Fair