2023.12.01

President Xi’s statement to President Putin