2024.07.22

President Xi’s statement to President Putin