2024.03.03

Shito-Ryu Karate Trailblazer: Fumio Demura