2024.04.23

iOS 17 Adoption is Slower Than iOS 16 Adoption